Weidevogelconvenant in Vughtse Gement

De Vughtse Gement is van oudsher een belangrijk broedgebied voor weidevogels. In de afgelopen decennia is de weidevogelpopulatie echter fors teruggelopen. Om de bestaande populatie te behouden en zo mogelijk weer te vergroten, heeft de gemeente Vught samen met een aantal betrokken partijen, een ‘Weidevogelconvenant’ afgesloten.

De gemeente Vught heeft een aantal inspanningsverplichtingen op zich genomen:

  • pachtgronden worden ingezet voor het creëren van een goed leefgebied voor de weidevogels
  • ruim 10 hectare van de pachtgrond moet beschikbaar zijn om biotoopverbeterende maatregelen te kunnen treffen. Daardoor nemen de inkomsten uit de pachtopbrengst af;
  • agrariërs die deelnemen aan de weidevogelbescherming hebben een voordeel bij de pachttoewijzing;
  • bermen en paden worden niet voor 1 juli gemaaid vanwege de mogelijke aanwezigheid van broedende vogels.

De landbouwgronden in de Gement zijn voornamelijk grasland. Het rendement van duurzaam bodembeheer op grasland is lager dan in de akkerbouw. Om desalniettemin duurzaam bodembeheer te stimuleren heeft gemeente Vught een aantal besluiten genomen:

  • bij de uitgifte van de gronden stelt de gemeente voorwaarden aan de pacht. Daar waar dat financiële gevolgen heeft voor de agrariërs, kunnen zij hiervoor worden gecompenseerd
  • de geliberaliseerde pachtgronden worden voor een langere periode aan één pachter uitgegeven. Agrariërs zijn in dat geval sneller bereid te investeren in de bodem, omdat ze er zelf ook rendement uithalen;
  • de gemeente houdt rekening met de bereidwilligheid van de agrariër. Agrariërs die zich nu al inzetten voor bijvoorbeeld de weidevogelbescherming, zijn vaak ook actiever bezig met de grond;
  • gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door het toekomstbestendig beheer en onderhoud van watergangen;
  • een aantal percelen wordt alleen verpacht als jaarlijks ruige mest wordt opgebracht, drijfmest is verboden.

Gemeente Vught zoekt daarnaast ook aansluiting bij het project De Margriet in de naastgelegen gemeente Haaren. Vught heeft in de Gement een gebied van 40 hectare aangewezen voor een pilot, die qua omvang gelijk is aan De Margriet.

De gemeente Vught gaat hier gronden uitgeven voor een periode van 6 jaar, bestaande uit een overeenkomst van 3 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 3 jaar.Er worden slechts in beperkte mate verplichtende voorwaarden opgelegd, om boeren zo veel mogelijk in de gelegenheid te stellen om de transitie naar duurzame landbouw vorm te geven.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van