Eersel: lagere pachtprijs bij duurzaam beheer

De gemeente Eersel heeft een landbouwareaal van ongeveer 250 hectare. Een deel van ongeveer 72 hectare wordt via geliberaliseerde pacht van jaar tot jaar verpacht. De gemeente kan na ieder jaar vrij beschikken over de geliberaliseerde pachtgronden om te kunnen verkopen of ruilen als deze nodig zijn voor de realisatie van projecten van algemeen belang.

Tot nu toe werd om de drie jaar een loting georganiseerd, waarna de geliberaliseerde pachtgronden, indien mogelijk gedurende drie jaar verpacht werden aan dezelfde pachter (door middel van drie opeenvolgende pachtovereenkomsten van telkens één jaar).

Gemeente Eersel heeft eind 2019 een nieuw pachtbeleid ingevoerd.

Na gesprekken met huidige pachters, ZLTO Eersel-Veldhoven en andere overheden zijn op basis van twee doelstellingen (het bevorderen van biodiversiteit en het verbeteren van bodemkwaliteit) duurzaamheidsmaatregelen geselecteerd. In ruil voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen krijgt de pachter een korting op de pachtprijs.

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren zijn er twee maatregelen verplicht gesteld:

  1. op alle pachtpercelen worden akkerranden verplicht op een plek die door de gemeente is vastgesteld. De gemeente bepaalt waar en hoe breed de akkerrand dient te zijn en welk zaadmengsel ingezaaid wordt.
  2. het mechanisch onderwerken van vanggewas zonder het vooraf dood te spuiten wordt verplicht gesteld om zo het gebruik van glyfosaat te beperken.

De gemeente heeft daarnaast een twee aanvullende maatregelen voorgesteld: het telen van gewassen die de bodemkwaliteit versterken en het aanleggen van keverbanken. Deze maatregelen zijn optioneel, in ruil voor korting.

Een belangrijke aanpassing is verder dat een geliberaliseerde pachtkavel in beginsel voor een periode van zes jaar wordt gegund. In uitzonderingsgevallen, waarbij er een gerede kans bestaat dat de gemeente een pachtperceel op korte termijn nodig heeft als bijvoorbeeld ruilgrond, kan hiervan worden afgeweken.

In het nieuwe beleid is opgenomen dat vanaf 2020 alleen agrariërs kunnen meedingen die hun bedrijf binnen een straal van 5 kilometer van de pachtkavel hebben staan.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van