Duurzaamheidsscore

Duurzaamheidsscore

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant en de provincie Noord-Brabant streven naar een duurzamer beheer van de pachtgronden. Om dat te stimuleren telt sinds eind 2016 bij de openbare verpachting van gronden van de provincie Noord-Brabant de zogenaamde ‘duurzaamheidsscore’ mee. Niet alleen de prijs bepaalt wie welke gronden krijgt toegewezen, ook wordt meegewogen of de pachter aantoonbare inspanningen doet voor een beter waterbeheer, verbetering van de bodemkwaliteit en versterking van de biodiversiteit. Of inschrijvers aan die voorwaarden voldoen wordt getoetst aan de hand van certificaten. Het gaat om bestaande certificaten, die de bedrijven eerder al hebben ontvangen en op het moment van inschrijving geldig zijn.

De volgende certificaten tellen mee: SKAL biologisch (zowel plantaardig als dierlijk), Milieukeur (zowel plantaardig als dierlijk), Beter Leven (twee en drie sterren), MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij), Weidemelk en GLB-erkende certificaten (het akkerbouw-strokenpakket inclusief Vogelakker, het Veldleeuwerikpakket, Vezelhennep en Biodiversiteit-plus (Blief).

De methode is, op verzoek van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, ontwikkeld door Stichting Milieukeur en Wageningen University & Reseach Centre.

De resultaten

Uit een analyse van de uiteindelijke gunning blijkt dat in 2017 aanzienlijk meer van de percelen is verpacht aan ondernemers, die aantoonbaar duurzaam zijn.

De resultaten van de gunning voor 2017 laten zien dat de helft van alle ondernemers, die belangstelling hadden voor pachtgronden, ten tijde van de inschrijving één of meer certificaten hadden. Uiteindelijk is 65 procent van de gronden gegund aan ondernemers met certificaten. Als de gunningscriteria niet waren aangepast en alleen de inschrijfprijs zou hebben geteld, dan had dat percentage rond 50 gelegen.

Wat verder opvalt is dat het bezit van een of meer certificaten niet heeft geleid tot lagere inschrijfbedragen. De geboden en gegunde pachtprijzen waren nu nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. Gemiddeld genomen liggen de pachtprijzen 1% hoger dan vorig jaar.

Vervolg

Voor het Groen Ontwikkelfonds is de positieve ervaring met de duurzaamheidsscore aanleiding om ook volgend jaar de werkwijze met certificeringen te hanteren. “Sterker, we gaan er de boer mee op. Onze ambitie is om meer grondeigenaren in Brabant, en daarbuiten, te stimuleren om mee te doen met het verduurzamen van de pacht”, aldus Mary Fiers, directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

 

Informatie

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van