a.s.r. beloont boeren voor duurzame bedrijfsvoering

A.s.r. gaat boeren belonen die zich inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering. Boeren die landbouwgrond van a.s.r. in gebruik hebben kunnen een korting ontvangen van 5 tot 10% op de canon, wanneer zij hun grond duurzaam beheren. Om de agrarische sector te verduurzamen zet a.s.r. al geruime tijd samen met boeren stappen om de bodemgezondheid te verbeteren en biodiversiteit te bevorderen. Met deze nieuwe stap wil a.s.r. de duurzaamheidstransitie versnellen.

In samenspraak met de agrarische sector heeft a.s.r. praktische duurzaamheidsrichtlijnen opgesteld, waaraan boeren moeten voldoen om aanspraak te maken op korting. De elementen bodem, biodiversiteit en het bedrijf staan hierin centraal. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande duurzaamheids-certificeringen om extra werk voor boeren te voorkomen.
Dick van den Oever, directeur Landelijk Vastgoed bij a.s.r. real estate: ‘De druk op de agrarische sector om te verduurzamen is de afgelopen jaren toegenomen. a.s.r. is van mening dat alle partijen in de keten van de agrarische sector gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor deze transitie en niet alleen de boeren zelf. Wij zien dat verbeteringen voor een duurzame bedrijfsvoering investeringen voor boeren met zich meebrengen. Daarom wil a.s.r. boeren hierin tegemoet komen door hen financieel te compenseren met korting. ”

Klimaat-slim boeren
Het belonen van boeren valt onder de strategie klimaat-slim boeren van het ASR Dutch Farmland Fund, het fonds waar de landbouwgrond van a.s.r. in is ondergebracht. Met deze strategie zet het fonds zich in voor een sector waar vruchtbare grond ook voor de volgende generaties boeren beschikbaar blijft. Dit doet het fonds onder andere door het realiseren van een duurzaam inkomen met een duurzame productie, het klimaatbestendig maken van de agrarische sector en het reduceren van CO2 daar waar het kan.

Langjarige pacht

Voor ASR is pachtkorting niet de eerste stap in het verduurzamen van de landbouw. De grootgrondbezitter staat erom bekend pachtovereenkomsten voor langere tijd aan te gaan met boeren. Naast het stellen van duurzaamheidseisen door de pachter aan de grondgebruiker is langjarige pacht een belangrijke prikkel tot beter bodembeheer door boeren. Bij korte termijncontracten zien ze immers op de lange termijn niets terug van hun investeringen in de bodem.

Duurzame productie

“De grond is de belangrijkste bron voor onze voedselproductie”, vindt a.s.r.. Om deze belangrijke hulpbron vitaal te houden is a.s.r. samen met Rabobank en Vitens co-creator van de Open BodemIndex. De Open BodemIndex meet de gezondheid van de bodem en kijkt naar chemie, biologie en structuur. “Wij streven ernaar om het gebruik van de OBI bij agrariërs te introduceren. Deze innovatieve tool geeft inzicht in de bodemgezondheid én handvatten voor het verbeteren hiervan. Met een goede bodemgezondheid creëren we meer biodiversiteit in en op de grond, een divers bodemleven zorgt namelijk voor een gunstige leefomgeving voor andere planten en dieren.”

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van