Boer Rasenberg combineert landbouw én natuur

Melkveehouder Jan Rasenberg uit Zonzeel werkt samen met Staatsbosbeheer aan een plan om méér biodiversiteit te combineren met een rendabele bedrijfsvoering.
Rasenberg gaat van pachter naar partner; de pacht van zijn 73 hectare grasland wordt omgezet van een jaarlijkse overeenkomst naar een langdurige pacht van 12 jaar. Dat biedt niet alleen natuurboerderij Zonzeel meer zekerheid voor de toekomst, maar helpt hem ook om over te schakelen naar een manier van boeren die beter is voor de natuur.

Onderdeel van de overeenkomst is dat Rasenberg krijgt meer verantwoordelijkheid krijgt om de natuurdoelen op het gebied van weidevogelbeheer te realiseren.
Het familiebedrijf van Jan Rasenberg is een traditionele melkveehouderij met 140 melkkoeien, 130 stuks jongvee en 150 fokschapen. Het ligt midden in een weidevogelgebied dat door Staatsbosbeheer wordt beheerd. De familie Rasenberg doet al langer actief mee aan vrijwillige weidevogelbescherming op hun eigen grond. Ook participeren ze in projecten van de agrarische natuurvereniging Drimmelen – Moerdijk. Bijvoorbeeld door de boerderij geschikter te maken voor de boerenzwaluw en door proeven te doen met een zonnepomp voor het realiseren van plasdrassituaties (drassig grasland) op eigen land.

Van pacht naar partnerschap

Eerder dit jaar kwam Jan Rasenberg met waterschap Brabantse Delta al tot een grondruil. Hierdoor is de huiskavel van Rasenberg vergroot en loopt een deel van de 7 kilometer lange ecologische (natuurlijke) verbindingszone Zonzeel – Terheijden over zijn grond. Jan Rasenberg: ‘’Mijn doel is de natuur te laten samenwerken met mijn bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat mijn gangbare veehouderijbedrijf prima voedsel kan produceren binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving én met een positief effect op de biodiversiteit. Denk daarbij aan verlaat maaien, een strook braakliggend bouwland, randenbeheer en een plas dras greppel.

Experiment

De overeenkomst maakt deel uit van een groot project van 40 experimenten. Die gaat Staatsbosbeheer aan samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en boeren om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. De WUR (Wageningen University & Research) monitort de projecten. Kern van de 40 experimenten met de boeren is grond, want Staatsbosbeheer heeft 50.000 hectare grasland in eigendom. De organisatie is voor zijn natuurdoelstellingen gebaat bij een stabiel beheer. Langdurige relaties en afspraken zijn daarbij van groot belang.

Er zijn inmiddels overeenkomsten getekend met 15 boeren, verspreid over het land. Rasenberg is de derde in Noord-Brabant. De verwachting is dat dit aantal nog dit jaar verder zal stijgen, zodat nog meer boeren stappen zetten richting natuurinclusiever boeren.

 

Meer informatie over natuurinclusief boeren Rasenberg

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van