Goed boeren in Tilburg

Een fijne, gezonde stad waar je graag woont, werkt of een bezoek aan brengt. Dat betekent zuinig zijn op het lekkerste drinkwater van Nederland, het aanbod aan gevarieerde natuur verder ontwikkelen en zorgen voor een gezonde lucht. Met 500 hectare agrarische cultuurgrond in eigendom, verpacht de gemeente Tilburg een kwart daarvan. Die gaat niet naar de hoogste bieder of eerste inschrijver. Duurzaam beheer staat centraal.

Arcadis beheert al 100 jaar de gronden van de gemeente Tilburg. Een mooi moment voor een kijkje in de keuken. Om de ambities voor een gezonde stad waar te maken, zet de gemeente in op duurzaam beheer van gronden. Geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld. En zo omgaan met de gronden, dat het de kwaliteit van de bodem en het water ten goede komt. Ook het verhogen van de biodiversiteit valt eronder. Meer en gevarieerde planten- en diersoorten zijn namelijk hard nodig om de gevolgen van de klimaatveranderingen te trotseren. Dus bij het verpachten van grond, stelt de gemeente duurzame voorwaarden.

Perfecte match
Wie is de juiste boer voor kavel X? Anneke van de Velde, rentmeester bij het Vastgoedbedrijf vertelt: “De afstand tussen het bedrijf en de te pachten kavel is een van de aandachtspunten waar we op letten. Want hoe kleiner de afstand, hoe beter dit is voor het milieu en de verkeersveiligheid. We geven als gemeente de gronden in principe ook alleen uit aan boeren uit Tilburg of directe omgeving. Daarbij houden we rekening met een zo gelijk mogelijke verdeling onder agrariërs. Pachters die netjes voldoen aan de voorwaarden, kunnen bovendien meerdere jaren achtereen in aanmerking komen voor hetzelfde pachtperceel.”

Turend over de velden
De gemeente beheert haar gronden zo duurzaam mogelijk. Wethouder Mario Jacobs: “Het direct in kunnen zetten van gronden die we als gemeente in eigen beheer hebben, maakt het mogelijk om doelen sneller te bereiken. Een aantrekkelijk landschap is vervolgens ook een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven.” Rob van Dijk, ecoloog van de gemeente, reageert: “De mooie akkerranden langs fietspaden en landbouwwegen dragen zeker bij aan de beleving van het buitengebied. Zoals bij de Bredaseweg. Daar is een voormalig aardappel-/maisveld ingezaaid met een kleurrijk bloemen- en kruidenmengsel. Niet alleen mooi, maar het trekt ook gelijk andere vogels aan. En dat is dan weer goed voor de biodiversiteit.”

Vernieuwing
Afgelopen jaar is er geëxperimenteerd met de teelt van veldbonen voor de productie van eiwit. Hiervan zijn vlees vervangende producten te maken. Deze vleesvervangers zijn duurzamer dan de reguliere vleesproductie in de (intensieve) veehouderij. Daarnaast zijn er speciale vogelakkers ingericht. De gemeente werkt samen met de Weidevogelgroep Gilze/Alphen/Chaam om de nesten van broedende kieviten in het voorjaar te beschermen. Anneke: “We werken ook samen met Tilburgse veehouders, door mest af te nemen en de op gemeentegrond geteelde gewassen weer als veevoer te verkopen aan deze bedrijven. Deze vorm van kringlooplandbouw voert de gemeente al jarenlang uit en dat bevalt zowel de boer als de gemeente prima.”

Rentmeester Kees Muijs en bedrijfsleider Tonni van der Pas van Arcadis verzorgen al tientallen jaren met veel plezier en betrokkenheid het beheer van de landbouwgronden voor de gemeente Tilburg en TWM. Inzet: een agrarisch cultuurlandschap zo beheren, dat het kansen biedt voor de productie, biodiversiteit, het milieu en de beleving van een mooi landschap. Anneke: “Kortom, een mooie, gezonde stad die meebeweegt met de toekomst.”

De foto bij dit artikel toont ‘Klein Tilburg’ en is gemaakt door Kees Muijs van Arcadis.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van