Verdere verduurzaming pachtvoorwaarden

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant geeft jaarlijks gronden in pacht uit. Deze gronden zijn gekocht om in te zetten voor de realisatie van nieuwe natuur. Zolang deze gronden hier nog niet voor gebruikt kunnen worden geeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant deze gronden tijdelijk uit in pacht. Bij de toewijzing van pachtgronden hebben sinds enkele jaren bedrijven, die beschikken over duurzaamheidspunten, voorrang. Duurzaamheidspunten worden toebedeeld op basis van certificaten, die bijdragen aan verbeteren van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit.
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant probeert jaarlijks de voorwaarden, waaronder de pachtgronden worden uitgegeven, te verbeteren. De aanpassingen worden ingegeven door onder meer signalen van gebruikers en handhavingsresultaten.
De gronduitgifte van het Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt door de verbetering van de voorwaarden steeds duurzamer.
Voor het komende jaar wordt nog gewerkt aan een aantal verbetermaatregelen, maar duidelijk is al wel dat met ingang van het pachtjaar 2019 pachtgronden buiten het natuurnetwerk, die nu al vallen onder de Skal-certificering, bij voorrang opnieuw aan een Skal-gecertificeerde pachters worden aangeboden. Skal is een onafhankelijke organisatie die toeziet op de biologische productie in Nederland.
Op deze manier wordt voorkomen dat de gedane investeringen in deze pachtgronden verloren gaan. Dit gebeurt via een openbare inschrijving in een speciale SKAL-categorie. Deze maatregel geldt ook voor ondernemers die in een omschakelingstraject naar Skal-certificering zitten.
Daarnaast kunnen bij Skal aangesloten ondernemers, die pachtgronden in het Natuurnetwerk Brabant gaan pachten, vanaf 2019 profiteren van een versnelde omschakeling. Deze gronden tellen namelijk direct mee voor de Skal-bedrijfsvoering. Hiervoor geven Gedeputeerde Staten een ‘Verklaring voor aanvraag verkorting omschakelingsperiode’ af.
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de opdracht én de ambitie om een robuust en aaneengesloten natuurnetwerk te realiseren. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk om grond aan te kopen en te verkopen.
De ervaring leert dat partijen soms wél een inhoudelijk goede bijdrage willen leveren aan het realiseren van het natuurnetwerk Brabant, maar niet in staat zijn om zelf direct de grond te kopen. Voor deze groep van initiatiefnemers is meerjarig pachten, in combinatie met kopen op termijn, een aantrekkelijk alternatief.
Het Groen Ontwikkelfonds wil deze nieuwe natuurmakers graag betrekken bij het realiseren van Natuurnetwerk Brabant en is daarom gestart met pilots, bedoed om te onderzoeken hoe de verschillende pacht- en koopmogelijkheden succesvol in de praktijk kunnen worden toegepast. Momenteel worden de resultaten van deze pilots geëvalueerd. In de loop van 2018 komt het Groen Ontwikkelfonds met maatregelen om deze nieuwe natuurmakers tegemoet te komen met alternatieve pachtvormen.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van