Oirschot stelt extra, ‘groene’ pachtvoorwaarden

In navolging van 25 andere Brabantse organisaties stelt ook gemeente Oirschot vanaf dit jaar extra, ‘groene’ voorwaarden aan de verpachting van haar gronden. “We bieden dit jaar weliswaar maar 6 hectare landbouwgrond aan, maar dat weerhoudt ons er niet van om dit groen te doen”, aldus wethouder Esther Langens-Brooimans.

Tot 2018 kon nog elke agrariër meedoen aan de openbare pachtinschrijving in de gemeente Oirschot.Eind 2017 gaven de biologische boeren in Oirschot in een gesprek met de gemeente aan vaak naast de door hen gewilde percelen te grijpen, omdat agrariërs met een meer traditionele bedrijfsvoering een hogere pachtprijs konden bieden. Gemeente Oirschot heeft, als reactie op die kritiek, besloten om de helft van de pachtpercelen alleen nog open te stellen voor SKAL-gecertificeerde boeren.

Destijds is ook een begin gemaakt met de vergroening van de pachtvoorwaarden. De pachters van de gemeentelijke gronden werden verplicht om een bloemenrand in te zaaien rondom hun tijdelijke percelen. Deze voorwaarde werd opgenomen in de pachtcontracten voor álle percelen. Gemeente Oirschot verpacht haar percelen over het algemeen voor een periode van 3 jaar.

In de afgelopen jaren heeft gemeente Oirschot gekeken naar hoe zij haar pachtvoorwaarden nog verder zou kunnen ‘vergroenen’. Geïnspireerd door bijgewoonde webinars en informatiebijeenkomsten en in samenspraak met belangengroepen is besloten om extra voorwaarden op te nemen in de nieuwe pachtcontracten. Die voorwaarden zijn begin 2021 ingegaan.

Voortaan:

  • wordt minimaal 10% van het perceel ingezaaid met een bloemenmengsel, in stroken van 6 meter breed;
  • mag de bloemenrand niet worden bemest en mogen ook geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen worden gebruikt;
  • moeten eventuele aanwezige landschapselementen in stand worden gehouden door de pachter;
  • worden groenbemesters of volg-/rustgewassen pas na de oogst van het hoofdgewas ingezaaid;
  • zijn bepaalde gewassen niet langer toegestaan;
  • is het gebruik van glyfosaat verboden.

Gemeente Oirschot levert zo, als 26eBrabantse organisatie, een bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit, een betere bodemgesteldheid en een betere waterkwaliteit in Brabant.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van