Cranendonck: “goede balans pachtopbrengsten en duurzaamheid”

Eind november 2021 werd bekend dat Cranendonck het bestrijdingsmiddel glyfosaat verbiedt op haar pachtgronden. Gemeente Cranendonck verpacht ruim zestig hectare grond.
Het verbod geldt voor alle nieuw af te sluiten pachtovereenkomsten en past in de lijn die de gemeente heeft gekozen voor het verduurzamen van haar pachtbeleid. 

Gemeente Cranendonck heeft, voordat het glyfosaatverbod werd afgekondigd, eerst met de (potentiële) pachters en andere stakeholders, zoals de provincie Noord-Brabant, het waterschap en de ZLTO gesproken. Cranendonck is een agrarische gemeente en vond het belangrijk de visie en ideeën van alle betrokkenen in de plannen mee te nemen.
Ook is bij het verduurzamen van de verpachte grond gekeken naar het soort gebied. In Cranendonck is sprake van een bosachtig gebied. Dat maakt bijvoorbeeld het aantrekken van weidevogels weinig zinvol. In plaats daarvan is gekeken naar bijvoorbeeld naar mestvrije randen langs waterwegen en stoppelvelden. Daarnaast heeft Cranendonck het besluit genomen om een verbod op het gebruik van glyfosaat uit te vaardigen.
Jolan Knol, namens LBP|SIGHT betrokken bij de uitwerking van de plannen, vindt Cranendonck een voorbeeld voor veel andere gemeenten: “Cranendonck werkt hard aan een goede balans tussen pachtopbrengsten en duurzaamheid. Het is mooi om te zien dat land niet automatisch wordt verpacht aan de hoogste bieder. Ook met een lagere pachtprijs in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen kan een pachter in Cranendonck als winnaar uit de bus komen. Een goede ontwikkeling, want de wet- en regelgeving rondom verduurzaming van pachtbeleid wordt steeds strenger en er komen steeds meer eisen. Door hierop in te spelen kunnen gemeenten en agrariërs laagdrempelig voorsorteren op de toekomst. Daarnaast leidt het verduurzamen, als dit lang genoeg wordt volgehouden, ook tot betere landbouwbodems met hogere opbrengsten en betere bestendigheid tegen droogtes en vernatting. Ook voor pachters is het interessant dat ze op een andere manier kans maken op pachtgronden dan alleen als hoogste bieder.”

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van