Den Bosch: 4 maatregelen voor duurzamer grondgebruik

Uiterlijk 2050 wil de gemeente ’s-Hertogenbosch volledig energie- en klimaatneutraal zijn. Om te kunnen voldoen aan de afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd, worden onder meer maatregelen genomen om het gebruik van de gemeentelijke gronden te verduurzamen.
Die maatregelen zijn deels al in gang gezet of er wordt verkend wat de mogelijkheden zijn. Voorbeelden zijn het verbod op het gebruik van glyfosaat op gemeentelijke pachtgronden, het zaaien van bloemenmengsels op akkerranden, de aanleg van nieuw bos en een duurzamere aanpak van het graslandbeheer dat bijdraagt aan de klimaatopgave van de gemeente.

’s-Hertogenbosch heeft, zoals andere gemeenten, talrijke hectares grond in voorraad. Deze grond wordt ingezet om grote projecten binnen de gemeente (mede) mogelijk te maken. Denk aan de aanleg van nieuwe wegen, de bouw van woningen en bedrijven, maar ook aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. De gemeente beheert een groot deel van haar voorraad door de gronden in geliberaliseerde pacht uit te geven aan agrariërs uit de omgeving.

Verbod op glyfosaat
Sinds 2020 geldt er een verbod op het gebruik van glyfosaat voor iedereen die om niet grond van de gemeente mag gebruiken en voor pachters met een geliberaliseerd pachtcontract. Pachters met een regulier pachtcontract (zo’n 100 hectare, bijna 20% van het totaal aan gemeentelijke pachtgronden) kunnen daar niet toe worden verplicht. “Wij hebben een moreel beroep gedaan op deze groep van pachters om het gebruik van glyfosaat achterwege te laten op gronden van de gemeente.” Op dit moreel beroep is best positief gereageerd ondanks dat het geen verplichting is zoals bij de geliberaliseerde pachtgronden is het goed opgepikt door de pachters.

Akkerranden
Gemeente ’s-Hertogenbosch gaat nog een stap verder met haar gronduitgiftebeleid. De gemeente wil dat vanaf 2021 akkerranden worden aangelegd op gronden, die in gebruik zijn als bouwland. Concreet betekent dat dat er granen- en bloemenmengsels worden ingezaaid op stroken van 6 meter breed langs wegen, fietspaden en waterlopen.
Bloemrijke akkerranden stimuleren de biodiversiteit, zowel boven als onder de grond. Zij voorzien insecten en vogels van voedsel en schuilgelegenheid. Bovendien zorgen akkerranden voor minder af- en uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. De akkerranden dragen ook bij aan een positievere beleving van het platteland en aan een beter imago van de landbouwsector.

Nieuw bos
Gemeente ’s-Hertogenbosch gaat in 2020 circa 5 hectare bos aanleggen. Door bomen te planten wordt ingespeeld op de verandering van het klimaat en wordt de biodiversiteit bevorderd.
De gemeente heeft samen met het Groenontwikkelfonds / provincie Noord-Brabant een geschikte locatie gevonden voor een voedselbos. Bovendien wordt gekeken of op percelen extra landschapselementen kunnen worden aangeplant.

Graslandbeheer
Voor 2022 staat ook een verduurzaming van het graslandbeheer op de rol. Grasland is een belangrijke pijler onder het streven van de gemeente om CO2-neutraal te worden. De grasland bodem kan namelijk grote hoeveelheden CO2 vastleggen. Op dit moment verkent gemeente ’s-Hertogenbosch welke kansen er zijn om duurzaam graslandbeheer zo te stimuleren dat het invulling geeft aan de klimaatambities van de gemeente.

Bekijk de video over de initiatieven van gemeente 's-Hertogenbosch

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van