Pilot randenbeheer

Pilot randenbeheer

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is in twee proefgebieden (buiten het natuurnetwerk) een pilot gestart met de uitgifte voor pacht van gronden. Het gaat om de gebieden Lage Vuchtpolder ten noorden van Breda en Hilver.

In deze gebieden wordt aan de verpachting van de landbouwgronden een extra voorwaarde gesteld. Door via randenbeheer (tijdelijke) natuur te maken wordt bijgedragen aan verbetering van de waterkwaliteit (buffer richting de sloot), de bodemkwaliteit (organische stof, doorworteling) en de biodiversiteit. Daarnaast is de maatregel goed controleerbaar in het veld.

Gronden in De Hilver

De gronden die in het gebied van De Hilver worden verpacht bestaan voornamelijk uit akkergronden.
De extra maatregelen die gevraagd worden hebben betrekking op akkerrandenbeheer. Hiermee ontstaat een bloemrijke akkerkruidenvegetatie voor schuil-, voedsel-, en broedplek voor vogels, zoogdieren, amfibieën en insecten.

Extra voorwaarden die gesteld worden bij de uitgifte van pacht op deze percelen zijn onder andere:

  • een minimale breedte van 6 meter rondom het perceel welke in het voorjaar wordt ingezaaid met inheemse soorten ten behoeve van bijen en natuurlijke vijanden (bloemrijke/nectar planten).
  • niet maaien gedurende het gehele jaar van deze strook
  • niet bemesten
  • geen gebruik en voorkomen van drift van bestrijdingsmiddelen in deze strook

Als een in de randen voor ontwikkeling van tijdelijk natuur zich ongewenste ontwikkelingen voor doen die nadelig zijn voor een agrariër (bijvoorbeeld Jacobskruiskruid), komt er overleg over maatwerkoplossingen

Gronden in Lage Vuchtpolder

De gronden die worden verpacht in de Lage Vuchtpolder bestaan voornamelijk uit graslanden.
De extra maatregelen die gevraagd worden hebben betrekking op grasrandenbeheer. Hiermee ontstaat een bloemrijke vegetatie tbv dagvlinders en insecten, broedgelegenheid voor vogels en broedgelegenheid, schuilgebied en verplaatsingsmogelijkheid voor jonge weidevogels, zoogdieren en amfibieën.
Extra voorwaarden die gesteld worden bij de uitgifte van pacht op deze percelen zijn onder andere:

  • een minimale breedte van 10 meter rondom het perceel waarin geen bemesting plaats vindt en niet wordt gemaaid of begraasd voor 15 juli van het betreffende pachtjaar
  • geen gebruik en voorkomen van drift van bestrijdingsmiddelen in deze strook.
DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van